AYDINLATMA METNİ

Gelecek Yolunda Rehberlik

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

www.rehberlik.online olarak kişisel verilerin korunması temel politikamızdır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında,KVKK’nın5. Ve 6. maddesinden doğan açık rıza alma ve aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgi ve onayınıza sunuyoruz.KVKK’nın amacı kişisel verilerinizin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Bu kanun ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları hukuken belirlenmiştir. Kişisel verilerin korunması temel politikamızdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatları verilmiştir. KVKK’nın getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da taahhüt etmekteyiz. Bu nedenle kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında sizi bilgilendireceğiz. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

Bu nedenle kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında sizi bilgilendireceğiz. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

KİŞİSEL VERİLER

Kimliği belirli veya belirlenebilecek gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, KİŞİSEL VERİDİR. 

Örnek: 

 • Ad/Soyad
 • Doğum yeri ve tarihi
 • Resim
 • E-mail adresi, telefon numarası
 • Ses kayıtları
 • Tercihler
 • Özgeçmiş
 • Pasaport numarası
 • IP adresi
 • Taşıt plakası …

Öz nitelikli kişisel verilerin İlgili kişinin açık rızası olmadan işlenmesi yasaktır!

Öz Nitelikli Kişisel Veriler;

Örnek: 

 • Biyometrik ve genetik veriler,
 • Kılık kıyafet,
 • Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri ile ilgili veriler,
 • Dernek, vakıf veya sendika üyeliği,
 • Irkı, etnik kökeni,siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları
 • Kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Cinsel hayat ve Sağlık (ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıylasır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.).

Kişisel Verilerin İşlenebilme koşulları;

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 • Veri sahibinin açık rızasının bulunması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Öz Nitelikli kişisel verileriniz KVKK m.6/3 kapsamında aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

 • Kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında KVKK kapsamında çıkartılan KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK’euygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

 

Kişisel veriler aşağıdaki genel ilkeler doğrultusunda işlenir;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • Belirli, açık ve meşruamaçlar için işlenme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

VERİLERİNİZ

Sisteme kaydınız, bağlı bulunduğunuz okulun rehberlik birimi/ yönetimi tarafından açık rızanız alınarak yapılmaktadır. Sisteme kayıt sırasında açık rıza; test-ölçme ve değerlendirme, uygulama hizmetlerinden faydalanacak öğrencinin yasal vasisi tarafından alınmaktadır.

Sistemin rehber öğretmen/kurum tarafından kullanılması durumundarehber öğretmen/uygulayıcıya yönelik kişisel bilgiler ve kurum bilgileri alınmaktadır.

Bu veriler sistemimizdeki ölçme ve değerlendirme ve uygulama hizmetlerinden faydalanabilmeniz ve veriler de oluşabilecek karışıklıkları önleme- güvenlik amacıyla alınmaktadır, tarafınızca verilmek/ doldurulmak suretiyle alınan verilerdir. Bu veriler;

 • Öğrencinin adı soyadı (sisteme kayıt için )
 • Velinin adı soyadı (kimlik bilgilerinin ibrazı gerekebilir)
 • Velinin cep telefonu numarası (test gönderim işlemlerinin sağlanabilmesi için)
 • Öğrencinin rehber öğretmeninin adı- soyadı ve çalıştığı kurum (diploma ibrazı gerekebilir)
 • Öğrencinin sınıfı ve okulu
 • Açık rıza alınarak, testlerin çözülmesi, uygulamaların kullanılması sırasında ilgili testin sorularına yönelik öğrencinin verdiği cevaplar (hobiler, ilgi alanları, mesleki yönelimi belirleyici cevaplar, dikkat sorunları, sınav kaygısı vb.)

*Öğrenciye uygulanacak test ile ilgili daha fazla bilgiye sitenin uygulamalar bölümünden erişebilirsiniz.

 • Uygulanan test sonuçları, raporları,rehberlik hizmetlerinde kullanılan formlar[1] kapsamında okul yönetimince elde edilen kişisel veriler veya öz nitelikli kişisel veriler (gerek öğretmen-yönetim gerekse de öğretmen-veli tarafından doldurulan) olup,

Bu veriler DNB anliytics şirketinin sahibi olduğu www.rehberlik.online sitesi/sistemi üzerinden kayıtedilmektedir. Bu nedenle yukarıda belirtilen verileriniz,

 • DNB Analytics Medya Bilişim Pazarlama Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi,
 • Öğrencinin rehber öğretmeni (testlerin uygulayıcısı olarak)İle paylaşılmaktadır.
 • Verilerin akademik/eğitim ve sistemin geliştirilmesine yönelik kullanımında, kişisel veriler anonimleştirilmektedir. *

Veri girişlerini rehber öğretmenin gerçekleştirmesi durumunda, öğrenmiş oldukları kişisel verileri iş bu sözleşme metninde belirtilen hususlar istisna olmak üzere kanuna aykırı olarak başkasına açmayacak, rehberlik hizmeti sunmak ve sisteme kayıt yapmak amacı dışında kullanmayacaktır. Rehber öğretmen/uygulayıcı olarak sisteme girilen ve rehberlik hizmeti amacı ile sistem üzerinden elde ettiği kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, bu durumu en kısa zamanda veri sorumlusuna ilgili kişiye ve kurula bildirecektir. 

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması ve Aktarılması

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve kanunlara uyum sağlamak için KVKK m. 5/2/(a) ve KVKK m. 5/2/(ç) hükümleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın kişisel verilerinizi talep üzerine adli merciler ile paylaşmaktayız. Bunun yanında KVKK m. 5/2/(c-e-f) uyarınca rehberlik online kapsamında hizmet sunulanlar tarafından, hizmet sunanlara karşı yöneltilen bir dava karşısında hizmet sunulanlara ait kişisel verileri mahkemeye sunabilecektir.

Rehberlik Online kapsamında elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın 8 inci maddesinde ilgili kişinin açık rızası olmadan aktarılamayacağı belirtilmiştir. İş bu aydınlatma metnini, metnin sonunda bulunan okudum, anladım kısmını ve bu metinle sunulan açık rıza formunu imzaladığınız anda kişisel verilerinizin rehberlik online tarafından, DNB Analytics Medya Bilişim Pazarlama Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketine aktarılacağınıza açık rıza göstermiş olacaksınız.

Rehberlik Online kapsamında elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın 9 inci maddesinde ilgili kişinin açık rızası olmadan aktarılamayacağı belirtilmiştir. İş bu aydınlatma metnini, metnin sonunda bulunan okudum, anladım kısmını ve bu metinle sunulan açık rıza formunu imzaladığınız anda kişisel verilerinizin rehberlik online tarafından, DNB Analytics Medya Bilişim Pazarlama Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketine aktarılacağınıza açık rıza göstermiş olacaksınız.

Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılması konusunda KVKK 8/2.maddesi ve 9/2’ye göre açık rıza olmadan, aktarımın hangi şartlarda yapılacağı belirtilmiş olup, kişisel verileriniz bu kapsama girdiği taktirde açık rızanıza gerek olmadığını da öğrenmiş bulunmaktasınız.

VERİ SORUMLUSU VE VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ

WWW.REHBERLİK.ONLİNE VERİ SORUMLUSU

Adı-Soyadı:

Ahmet AYKAÇ

Ünvanı:

 Veri Sorumlusu

E-Mail:

ahmetaykac@rehberlik.online

Telefon Numarası:

 

Adres:

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi Erdem Sitesi A2 Blok 1 A zemin Kat Altıeylül/Balıkesir

 

Dilediğiniz zaman sistemimiz üzerinden verilerinizin silinmesi, imha edilmesi veya anonimleştirilmesine yönelik talepte bulunabilirsiniz. Veri sorumlusu bilgilerinizin silinmesi veya anonimleştirilmesi konusunda sizi bilgilendiren ve işlem yapan kişidir. Aşağıda açıklanan aydınlatma ve bilgilendirme, veri güvenliğine yönelik teknik ve idari tedbirleri alma, verilerinizin silinmesi veya anonimleştirilmesine yönelik başvurunuzu yanıtlamak ile yükümlüdür. İmha işlemleri en az üç yıl süre ile kayıt altına alınmaktadır. Veri sorumlusu kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yönetmeliklerinden uygun olanı seçer. İlgili kişinin talebi halinde ise, gerekçesini açıklamak şartıyla uygun yöntemi seçer. 

Veri sorumlusu ilgili kişi talep ettiğinde, işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; kişisel verileri en geç 30 gün içinde siler, yok eder veya anonim hale getirir. İmha işlemine ilişkin kişiye bilgi verir. İlgili kişinin başvurusuna karşın veri işleme zorunluluğu devam ediyor ise; talep veri sorumlusunca gerekçesi açıklanarak reddedilir. Ret cevabı ilgili kişiye en geç 30 gün içinde yazılı olarak yada elektronik ortamda bildirilir. 

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kişisel verileri koruma kurulunun gözetiminde tutulan veri sorumluları siciline kayıt olmak zorundadır. İstisna ve objektif kriterleri belirleme yetkisi kişisel verilerin korunması kuruluna aittir. Sicile ilişkin işlemler veri sorumluları tarafından VERBİS üzerinden gerçekleştirilir. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Haklarınız;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere ; 

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliğini,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, 
 • İşlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,İlgili kişinin haklarını bildirmekle yükümlü kılınmıştır. 

Veri sorumlusu; uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak, kendi kurum ve kuruluşunda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Veri işleyenler de veri güvenliğinin sağlanması için tedbir alma yükümlülüğü altındadır. Veri sorumluları ile veri işleyenler öğrenmiş oldukları kişisel verileri kanuna aykırı olarak başkasına açmayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa zamanda ilgili kişiye ve kurula bildirecektir. 

 • Kişisel verilerin işlenme şartları ortadan kalkmışsa, 
 • İlgili kişi açık rızasını geri almışsa, 
 • İlgili kişi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu işleme faaliyetlerinin gerçekleşmesine itiraz etmiş ve bu itirazı hükümden düşürecek herhangi bir kişisel veri işleme şartı ortada yoksa,
 • Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işleniyorsa,

veri sorumlusu resen ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel verileri siler, yok eder veya anonimleştirir.

Veri sorumlusunca kişisel verilerin silinmesi*, yok edilmesi* veya anonimleştirilmesinde*, kanunun 4. Ve 7. maddelerindeki genel ilkelere, 12. maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket etmelidir. 

AÇIK RIZA

Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasında, kişisel verilerin ancak kanunun öngördüğü hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza şeklinde tanımlanmıştır. 

Kanunun;

 • maddesinin, 1. fıkrasında “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez”,6. maddesinin 2. fıkrasında “Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır”, KVKK’nın 5/2’de sayılan ( Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.) hallerin varlığında veya 6/3’ de sayılan (Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.) hallerin varlığında ilgilinin açık rızasının aranmadan kişisel verilerinin işleneceği açıkça belirtilmiştir.
 • maddesinin 1. fıkrasında “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz”, (KVKK’nın 5/2’de ve 6/3 fıkralarında belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanın aranmayacağı belirtilmiştir.)
 • maddesinin 1. fıkrasında “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.”(KVKK’nın 5/2’de ve 6/3 fıkralarında belirtilen koşulların varlığı halinde açık rızanın aranmayacağı belirtilmiştir.)

Site kullanımı  ve bağlı uygulamaların tarafınızca kullanılması durumunda ve çeşitli aşamalarda sizden açık rıza alınmaktadır. Kullanım sözleşmesi ve gizlilik sözleşmesini  dikkatlice okuyunuz. Uygulamaların çeşitli aşamalarında sizden istenen sözleşmeyi onaylamamanız durumunda sistemi kullanmayınız. Varsa mevcut verilerinizin neler olduğu- silinmesi/ yok edilmesi veya anonimleştirilmesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu taleplerinizi Başvuru Tebliği uyarınca aşağıda belirtilen yöntemle veri sorumlusuna ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

 

TAAHHÜT, HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK:

İş bu aydınlatma metni kapsamında rehberlik online hizmetinden faydalanacak gerçek ve tüzel kişilerin hizmet sunacağı kişilere aydınlatma metni ve açık rıza onamı almak taahhüdü altında olup, bu taahhüde uyulmaması sebebiyle kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılmasından, paylaşılmasından veya kullanılmasından meydana gelebilecek her türlü hukuki veya cezai sorumluluktan şirketimiz sorumlu değildir. Bu konudaki tüm sorumluluk aydınlatma ve açık rıza yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek veya tüzel kişiye aittir.

İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

www.rehberlik.online adresi üzerinde bulunan VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU doldurarak.

Islak imazalı olarak

Bahçelievler Mahallesi. Atatürk Caddesi Zemin Kat No: 12/2 Altıeylül/Balıkesir adresine ŞAHSEN iletebilirsiniz. (kimliğinizinibraz edilmesi gerekeceğini hatırlatmak isteriz).

www.rehberlik.online adresi üzerinde bulunan VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU doldurarak.

Islak imzalı olarak

Bahçelievler Mahallesi. Atatürk Caddesi Zemin Kat No: 12/2 Altıeylül/Balıkesir adresine NOTER vasıtası ile gönderebilirsiniz.

www.rehberlik.online adresi üzerinde bulunan VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU doldurarak.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalayarak

info@rehberlik.online Mail adresine güvenli elektronik imzalı formun info@rehberlik.online mail adresine E-POSTA yolu ile gönderebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı kullanıcılar

 

Sistemimizde kayıtlı E-POSTA adresinizi kullanarak yazılı olarak iletebilirsiniz.

*Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 
*Kişisel verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 
*Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi; kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için, kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilen başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi.

Başvuruda;

Ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı bir kopyası bulunmalıdır. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel veri sahibinin, talebini öngörülen usule uygun olarak veri sorumlusuna iletmesi durumunda veri sorumlusu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Başvuru sahibinden KVK Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edilebilir. Kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltilebilir.

KVKK m. 14 uyarınca başvurunuzun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvuruya cevap vermediğimiz hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

Kalite Belgeleri İçin Tıklayınız.